Wprowadzenie

Jednym z opcjonalnych modułów systemu iSchool jest panel internetowy. Umożliwia on spra­w­ną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu szkolenia przy użyciu je­dy­nie prze­glą­dar­ki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Panel udos­tęp­nia trzy odzielne strefy, dostępne dla różnego rodzaju użytkowników: strefa kursanta, strefa wy­kła­dow­cy i strefa firmy.

Funkcjonalność panelu

Po zalogowaniu do panelu kursant uzyskuje możliwość kontaktowania się z wykładowcą lub ze szko­łą, przeglądania informacji o zajęciach, pracy domowej, swoich ocenach, obec­noś­ciach, sta­nie rozliczeń ze szkołą, wypożyczonych materiałach oraz rezerwowania za­jęć do­dat­ko­wych (w przypadku szkół językowych mogą to być np. bezpłatne konwersacje), wy­peł­nia­nia an­kiet ewaluacyjnych (np. oceniających wykładowcę lub kurs) czy rozwiązywania tes­tów udo­s­tęp­nio­nych przez wykładowcę.


Wykładowca z kolei ma możliwość wysyłania informacji do poszczególnych kursantów lub ca­łych grup, oceniania postępów w nauce, opisywania przeprowadzonych zajęć, zadawania lek­cji, wpro­wa­dza­nia ocen, oznaczania frekwencji, a także śledzenia stanu rozliczeń ze szkołą i do­ko­na­nych wypożyczeń materiałów. Dzięki prostemu modułowi e-learningo­wemu, bę­dą­ce­mu elementem składowym panelu, wykładowcy mogą udostępniać kursantom testy do wy­ko­na­nia. Panel internetowy pozwala ponadto wykładowcy wypełniać informacje do­ty­czą­ce do­s­tęp­noś­ci, które używane są przy układaniu harmonogramu kursów. Możliwe jest również prze­sy­ła­nie bez­po­ś­red­nio do systemu iSchool propozycji odwołania zajęć lub terminów za­jęć do­dat­ko­wych.


Firmy delegujące pracowników na szkolenia mogą uzyskać dostęp do panelu w trybie pa­syw­nym. Ich aktywność ograniczona jest do monitorowania postępów w nauce swoich pracowników, ich ocen oraz obecności na zajęciach. Firma ma także wgląd w listę płatności oraz może za­poz­nać się ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonych zajęć.

Każde przeprowadzone zajęcia mogą zostać precyzyjnie opisane przez wykładowcę. Przy de­fi­nio­wa­niu kursu można zdefiniować zakres informacji jakie wykładowca będzie mu­siał uzu­peł­nić. Mogą to być informacje na temat przerabianego w danym dniu materiału, słow­nic­twa, gra­ma­ty­ki, zadanej pracy domowej itp. Pozwala to kursantom, nawet w przypadku nie­obec­ności, zo­rien­to­wać się jaki materiał był przerabiany oraz co należy przygotować na kolejne zajęcia. Pod­czas uru­cha­mia­nia kursu możemy określić czas jaki jest dany wykładowcy na wpro­wa­dze­nie żą­da­nych in­for­ma­cji. Panel internetowy iSchool umożliwia ponadto wykładowcy za­miesz­cza­nie ma­te­ria­łów w pos­ta­ci dowolnych plików i przypisywanie ich do poszczególnych dni kursu, jak rów­nież do ca­łe­go kursu. Ilość zamieszczanych materiałów jest nieograniczona, ogra­ni­cze­niu pod­le­ga je­dy­nie wiel­kość załącznika. Wykładowca może również zamieszczać linki do cie­ka­wych stron in­ter­ne­to­wych, zawierających materiały z którymi kursant ma się zapoznać.


Panel wyposażony jest także w moduł wiadomości wewnętrznych, który znacznie uspra­w­nia kon­takt pomiędzy kursantem a wykładowcą. Umożliwia on między innymi prze­sy­ła­nie za­łącz­ni­ków np. z dodatkowymi materiałami lub pracą domową. Kursant i wykładowca są po­wia­da­mia­ni o po­ja­wie­niu się nowej wiadomości wewnętrznej w panelu za pomocą krótkiej wiadomości e-mail. Wy­kła­dow­ca może wysyłać wiadomości zarówno do wszystkich uczestników danego kursu jak i do po­sz­cze­gól­nych kursantów. Moduł ten usprawnia również komunikację na linii kursant-szkoła oraz wykładowca-szkoła. Cała historia korespondencji jest w każdej chwili dostępna.
Informacje techniczne

Panel internetowy działa na dedykowanych serwerach obsługiwanych przez naszą firmę, dzięki cze­mu jest odseparowany od głównej bazy danych programu iSchool (dotyczy to tak­że sy­tu­a­cji, gdy baza danych programu jest hostowana na naszych serwerach). Syn­chro­ni­za­cja wy­ko­ny­wa­na jest za pomocą specjalnej usługi, instalowanej na serwerze obsługującym ba­zę sys­te­mu iSchool, dzięki czemu dane uaktualniane są niemal na bieżąco. W bazie danych pa­ne­lu prze­cho­wy­wa­ne są jedynie informacje niezbędne dla jego prawidłowego działania. Rozwiązanie ta­kie zwięk­sza bezpieczeństwo przechowywanych danych, ponieważ nawet w przy­pad­ku wła­ma­nia na serwer panelu atakujący mogą uzyskać dostęp jedynie do bardzo ograniczonej iloś­ci da­nych. Ponadto nawet duże obciążenie panelu internetowego nie wpływa w istotny sposób na wy­daj­ność głównej bazy systemu i tym samym na szybkość pracy programu iSchool.

Wygląd panelu internetowego może być w pewnym stopniu dostosowany do Twoich wy­ma­gań. Do­ty­czy to m.in. układu kolorystycznego, logo, nagłówka czy nazewnictwa stref. Istnieje tak­że moż­li­wość wyłączenia funkcji, które nie będą potrzebne. W ramach usług wdrożeniowych ofe­ru­je­my także możliwość zintegrowania panelu internetowego ze stroną WWW szkoły.

Masz pytania związane
z programem iSchool?
Skontaktuj się z nami:
infolinia: 22 691 95 55
helpdesk: 22 691 95 50
e-mail: info@ischool24.pl

Zachęcamy także do kontaktowania się z nami za pomocą czatu na żywo. Wystarczy kliknąć w pasek znajdujący się w prawej, dolnej części ekranu aby rozpocząć rozmowę z kon­sul­tan­tem.

Odpowiemy zarówno na pytania dotyczące wa­run­ków handlowych, jak też wyjaśnimy wąt­pli­wo­ś­ci związane z działaniem produktu.
Pamiętaj, że w każdej chwili możemy także po­łą­czyć się z Tobą zdalnie i na żywo pokazać jak dzia­ła­ją poszczególne funkcje programu. Do­ty­czy to nie tylko rozmów han­dlo­wych i pre­zen­ta­cji wersji demo, ale także wsparcia dla na­szych ak­tu­al­nych klientów.

Aby pobrać aplikację do pomocy zdalnej kliknij na poniższy przycisk i zapisz aplikację na dysk. Następnie uruchom ją i skontaktuj się z naszym konsultantem (przez telefon lub czat), który po­pro­si Cię o podanie wyświetlonego iden­ty­fi­ka­to­ra i hasła, a następnie na­wią­że połączenie.


Informujemy, że dzięki współpracy z uznanymi part­ne­ra­mi leasingowymi, jesteśmy w stanie za­o­fe­ro­wać Państwu możliwość zakupu naszego opro­gra­mo­wa­nia wraz z niezbędnym sprzę­tem (kom­pu­te­ry, czytniki kart i kodów, drukarki, kasy fiskalne) w atrakcyjnym leasingu, w procedurze uprosz­czo­nej.

W celu zawarcia umowy będziemy potrzebować jedynie wypełnionego wniosku, do­ku­men­tów za­ło­ży­ciel­skich firmy oraz dwóch dowodów toż­sa­moś­ci reprezentanta firmy lub właściciela.

W razie zainteresowania przedstawimy Pań­stwu szczegółową kalkulację oraz prze­pro­wa­dzi­my całą procedurę związaną z podpisaniem umowy.

Ta strona wykorzystuje cookies w celu obsługi czatu oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu i tworzenia statystyk oglądalności.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Akceptuję