Wprowadzenie

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, a tym samym pójście w ślady coraz więk­szej grupy szkół inwestujących w nowoczesne rozwiązania informatyczne, to już nie tylko po­dą­ża­nie za modą, ale realna potrzeba wynikająca ze zmieniających się warunków prowadzenia dzia­łal­no­ś­ci, rosnącej konkurencji, wzrastających kosztów pracy i konieczności ciągłego do­s­to­so­wy­wa­nia oferty do oczekiwań rynku. Bardzo często brak uporządkowania i standaryzacji kluczowych pro­ce­sów odbywających się w firmie, brak optymalizacji wykorzystania zasobów, brak sprawnej kon­tro­li przepływów finansowych czy słaba komunikacja z klientami staje się barierą rozwoju, ogra­ni­cza­jąc tym samym możliwość zwiększenia skali działalności.Najlepsze rozwiązanie dla Twojej szkoły

System iSchool to jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań służących do kom­ple­k­so­we­go za­rzą­dza­nia firmami szkoleniowymi i coachingowymi. Obecnie największa grupa jego użyt­kow­ni­ków to szkoły językowe, choć jest także z powodzeniem wykorzystywany w firmach szko­le­nio­wych o innym profilu. System jest stale rozwijany przy ścisłej współ­pracy z naszymi kli­en­ta­mi, dzięki czemu dominuje w nim podejście praktyczne, a ponadto jest przyjazny w ob­słu­dze, intuicyjny i elastyczny, zaspokajając większość potrzeb związanych z prowadzeniem szko­ły językowej lub firmy szkoleniowej.

Program charakteryzuje się budową modułową i uniwersalnym zakresem możliwości, a wie­lość ofe­ro­wa­nych opcji umożliwia pracę w najrozmaitszych konfiguracjach. Zanim przystąpisz do kon­fi­gu­ra­cji programu i przygotowania go do pracy, zastanów się w jaki sposób będziesz wy­ko­rzys­ty­wać program i jakie cele chcesz osiągnąć z jego pomocą. Nasi konsultanci są zawsze go­to­wi by Cię w tym wesprzeć.

Funkcjonalność programu

System iSchool znacznie przyspiesza i ułatwia cały proces organizacji szkoleń, począwszy od re­kru­ta­cji i podpisywania umów, poprzez planowanie i uruchamianie kursów, nad­zo­ro­wa­nie pra­cy wykładowców, zapewnienie wygodnej komunikacji między wykładowcami a studentami, umo­żli­wie­nie prowadzenia dziennika zajęć, pozwalającego na śledzenie postępów w nauce i fre­kwen­cji, na rozliczaniu i kontrolowaniu płatności kończąc. Każdy użytkownik programu mo­że mieć dostęp do wszystkich lub tylko do wybranych funkcji programu.


Program posiada szereg współpracujących ze sobą modułów, pogrupowanych w kilka za­sad­ni­czych grup funkcjonalnych. Pierwsza grupa to funkcje związane z zarządzaniem szkoleniami, w tym planowanie i uruchamianie nowych kursów, automatyczne lub ręczne generowanie har­mo­no­gra­mów zajęć, uwzględniające dostępność określonych zasobów, nad­zo­ro­wa­nie ca­łe­go procesu szkolenia, komunikację z wykładowcami i studentami, zamieszczanie w pa­ne­lu in­ter­ne­to­wym ankiet lub raportów semestralnych do wypełnienia, drukowanie certyfikatów i dy­plo­mów.


Druga grupa obejmuje funkcjonalności dotyczące finansów, w tym automatyczne ge­ne­ro­wa­nie ro­z­li­czeń z wykładowcami, wystawianie rachunków do umów zlecenia lub o dzieło, ro­z­li­cza­nie kur­san­tów indywidualnych i firm, wystawianie faktur i paragonów, obsługę płatności ra­tal­nych, za­rzą­dza­nie opóźnionymi płatnościami i hurtowe wysyłanie upomnień, obsługę kasy, czy wresz­cie rejestrację kosztów administracyjnych.


Kolejna grupa związana jest z obsługą klientów i zawiera m.in. takie funkcjonalności jak: za­rzą­dza­nie bazami marketingowymi osób wstępnie zainteresowanych uczestnictwem w kur­sach, za­pi­sy­wa­nie kursantów na szkolenia, generowanie umów z kursantami na pod­sta­wie wcześ­niej przygotowanych szablonów, śledzenie postępów w nauce i fre­k­wen­cji po­sz­cze­gól­nych kursantów, komunikacja z kursantami po­przez e-mail, SMS lub pa­nel in­ter­ne­to­wy.


Następna grupa zawiera narzędzia wspierające zarządzanie wykładowcami, pozwalające m.in. na przechowywanie w systemie dokładnych profili każdego zatrudnianego wy­kła­dow­cy, ge­ne­ro­wa­nie umów z wykładowcami, rozliczanie pracy wykładowców, definiowanie cza­su pra­cy wy­kła­dow­ców na grafiku i śledzenie ich dostępności, komunikację z wykładowcami poprzez e-mail, SMS lub panel internetowy.


Dochodzimy wreszcie do grupy funkcji związanych z zarządzaniem zasobami rzeczowymi. Obej­mu­ją one m.in. zarządzanie bazą sal wykorzystywanych do szkoleń, planowanie wy­naj­mu wol­nych w danym terminie sal, definiowanie dostępności sal na grafiku oraz za­rzą­dza­nie wy­po­ży­cza­niem materiałów.


Kolejna grupa funkcji dotyczy komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu szkolenia i zawiera ta­kie funkcjonalności jak: wysyłka wiadomości e-mail lub SMS do pojedynczych kursantów lub grup, masowa wysyłka wiadomości do dużej liczby odbiorców np. dla celów marketingowych. Treść wysyłek może być definiowana od podstaw lub tworzona na podstawie wcze­ś­niej przy­go­to­wa­nych szablonów wiadomości. Wiadomości e-mail wysyłane są w sposób, który za­po­bie­ga za­kwa­li­fi­ko­wa­niu danej wysyłki przez serwer nadawczy jako spam i tym samym jej odrzuceniu. Do­dat­ko­we funkcje komunikacyjne dostępne są poprzez panel internetowy.

Ostatnia grupa funkcji jest związana z drukowaniem różnorodnych raportów i zestawień, w tym ka­len­da­rza zajęć, raportu frekwencji, raportu ocen, raportu opisów zajęć, raportu budżetu, ra­por­tu wy­na­gro­dzeń, raportu płatności oraz innych raportów finansowych i fiskalnych. Każdy mo­duł wy­po­sa­żo­ny jest ponadto w funkcję drukowania listy wyświetlanych rekordów, uwzględniającą na wy­dru­ku jedynie widoczne kolumny.


Na koniec warto też wspomnieć o ekranie startowym, który pokazuje się automatycznie po uru­cho­mie­niu programu. Zawiera on szereg istotnych informacji i przypomnień: za­da­nia do wy­ko­na­nia, zaległe wypożyczenia, zaległe projekty szkoleń, zaległe raporty semestralne, bieżące lub nad­cho­dzą­ce płatności, kończące się kursy.
Hosting w chmurze

Kolejnym opcjonalnym elementem naszej oferty jest usługa hostingu w chmurze, polegająca na umie­sz­cze­niu bazy danych systemu iSchool na wyspecjalizowanych serwerach ob­słu­gi­wa­nych przez naszą firmę. Usługa dostępna jest zarówno wtedy, gdy zdecydujesz się kupić li­cen­cję wie­czys­tą na oprogramowanie iSchool, jak też w przypadku korzystania z modelu dzierżawy.

Wykupienie usługi hostingu pozwala na korzystanie z programu na wielu stanowiskach (także zlo­ka­li­zo­wa­nych poza szkołą) bez potrzeby posiadania własnego serwera. Hosting to także za­pe­w­nie­nie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych, gdyż zamiast na lokalnym kom­pu­te­rze znajdują się one na wielopoziomowo zabezpieczonych serwerach, w jednym z naj­no­wo­cześ­niej­szych centrów danych w Polsce.

Skorzystanie z usługi hostingu ułatwia ponadto prowadzenie ewentualnych działań ser­wi­so­wych np. w przypadku awarii komputera w szkole pozwala na przywrócenie pełnej funkcjonalności sys­te­mu na innym komputerze w przeciągu kilku minut.

Wsparcie dla klientów

W ramach wdrożenia oferujemy szkolenie personelu w zakresie korzystania z programu, peł­ną po­moc techniczną w każdym momencie jego użytkowania (opłaty uzależnione są od wy­bra­ne­go mo­de­lu zakupu), a także dostarczanie poprawek i aktualizacji oprogramowania. Dzięki te­mu da­je­my Ci pewność, że nowo wdrożony system zawsze pozostanie sprawny i aktualny, a wszel­kie pro­ble­my i wątpliwości zostaną skutecznie wyjaśnione. Nasz dział pomocy tech­nicz­nej po­zo­s­ta­je zaw­sze do Twojej dyspozycji.

Usługi dodatkowe

Dobór i sprzedaż urządzeń współpracujących z systemem iSchool

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doboru i sprzedaży urządzeń współ­pra­cu­ją­cych z pro­gra­mem iSchool, w tym komputerów, monitorów, drukarek fiskalnych, czytników ko­dów kre­s­ko­wych itp. Dostawa i serwisowanie sprzętu oraz świad­cze­nie usług dodatkowych, takich jak np. fis­ka­li­za­cja drukarek, realizowana jest przy współ­pra­cy z naszymi partnerami.Doradztwo przy planowaniu wdrożenia

Wdrożenie kompleksowego oprogramowania do zarządzania prowadzoną działalnością jest dla każdej firmy niemałym wyzwaniem, wymagającym odpowiedniego przygotowania, a tak­że prze­ana­li­zo­wa­nia szeregu czynników mogących warunkować sukces takiej operacji. Decyzja o wdro­że­niu oprogramowania, które w zamierzeniu ma znacząco usprawnić pracę, obniżyć kosz­ty, po­pra­wić obsługę klienta i ustandaryzować kluczowe procesy w firmie, musi być pod­ję­ta od­po­wie­dzial­nie i w oparciu o rzetelną wiedzę i analizę potrzeb.

Aby ułatwić naszym Klientom to zadanie, oferujemy bezpłatne prezentacje naszego systemu, a tak­że możliwość skorzystania z wersji demonstracyjnej, pozwalającej na dok­ład­ne za­po­z­na­nie się z jego działaniem w rzeczywistych warunkach. Proponujemy ponadto kon­sul­ta­cje z na­szy­mi specjalistami na temat funkcjonalności systemu, jego przydatności w Państwa szkole oraz ewen­tu­al­ne­go dostosowania go do specyficznych potrzeb czy zaproponowania roz­wią­zań al­ter­na­tyw­nych lub uzupełniających w stosunku do tego, czym już Państwo dysponują. Jes­teś­my go­to­wi by zapewnić niezbędne wsparcie merytoryczne na każdym etapie tego procesu.

Informacje techniczne

Oprogramowanie iSchool wymaga do pracy systemu Windows w wersji Vista/7/8/10. W przy­pad­ku korzystania z panelu internetowego, hostingu lub dzierżawy oprogramowania, a także gdy chcesz wysyłać do swoich klientów wiadomości e-mail lub SMS, wymagany jest dostęp do in­ter­ne­tu, o prędkości pobierania danych 8 Mb/s lub wyższej.

Architektura systemu oparta jest o nowoczesną bazę danych Microsoft SQL Server w wersji 2008 lub wyższej, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz gwarantuje wydajność i nie­mal nieograniczoną skalowalność. Bazę danych można zainstalować na komputerze wy­ko­rzys­ty­wa­nym do pracy z programem iSchool, na oddzielnym komputerze pełniącym ro­lę ser­we­ra lub skorzystać z opcji hostingu, w przypadku którego baza utrzymywana i zarządzana jest przez na­szą firmę.

Masz pytania związane
z programem iSchool?
Skontaktuj się z nami:
infolinia: 22 691 95 55
helpdesk: 22 691 95 50
e-mail: info@ischool24.pl

Zachęcamy także do kontaktowania się z nami za pomocą czatu na żywo. Wystarczy kliknąć w pasek znajdujący się w prawej, dolnej części ekranu aby rozpocząć rozmowę z kon­sul­tan­tem.

Odpowiemy zarówno na pytania dotyczące wa­run­ków handlowych, jak też wyjaśnimy wąt­pli­wo­ś­ci związane z działaniem produktu.
Pamiętaj, że w każdej chwili możemy także po­łą­czyć się z Tobą zdalnie i na żywo pokazać jak dzia­ła­ją poszczególne funkcje programu. Do­ty­czy to nie tylko rozmów han­dlo­wych i pre­zen­ta­cji wersji demo, ale także wsparcia dla na­szych ak­tu­al­nych klientów.

Aby pobrać aplikację do pomocy zdalnej kliknij na poniższy przycisk i zapisz aplikację na dysk. Następnie uruchom ją i skontaktuj się z naszym konsultantem (przez telefon lub czat), który po­pro­si Cię o podanie wyświetlonego iden­ty­fi­ka­to­ra i hasła, a następnie na­wią­że połączenie.


Informujemy, że dzięki współpracy z uznanymi part­ne­ra­mi leasingowymi, jesteśmy w stanie za­o­fe­ro­wać Państwu możliwość zakupu naszego opro­gra­mo­wa­nia wraz z niezbędnym sprzę­tem (kom­pu­te­ry, czytniki kart i kodów, drukarki, kasy fiskalne) w atrakcyjnym leasingu, w procedurze uprosz­czo­nej.

W celu zawarcia umowy będziemy potrzebować jedynie wypełnionego wniosku, do­ku­men­tów za­ło­ży­ciel­skich firmy oraz dwóch dowodów toż­sa­moś­ci reprezentanta firmy lub właściciela.

W razie zainteresowania przedstawimy Pań­stwu szczegółową kalkulację oraz prze­pro­wa­dzi­my całą procedurę związaną z podpisaniem umowy.

Ta strona wykorzystuje cookies w celu obsługi czatu oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu i tworzenia statystyk oglądalności.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Akceptuję